Badania środowiska pracy

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

  • pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna), substancje organiczne (frakcja wdychalna), substancje nieorganiczne (frakcja torakalna ), metale;

  • zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle;

  • oznaczenia stężenia substancji chemicznych na stanowiskach pracy: chlorowodoru, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe (frakcja respirabilna), manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna), benzenu, epoksyetanu, 1,2-epoksypropanu, 2-butanonu, acetonu, etanolu, octan etylu, akrylonitrylu, styrenu, chlorobenzenu, stężenie rtęci, par i jej związków, diizocyjanianu toluenodiylu –mieszanina izomerów, diizocyjanianu metylenodifenylu – mieszanina izomerów, diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu, diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu, amoniaku, stężenie kwasu siarkowego (VI)– frakcja torakalna, chloru, tlenku węgla, ditlenku azotu, tlenku azotu, tritlenku siarki, toluenu, kwasu octowego, kwasu chlorooctowego, pentanu, fenolu, 4-chlorofenolu;

  • pomiary hałasu na stanowiskach pracy;

  • pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy;

  • pomiary mikroklimatu gorącego i umiarkowanego na stanowiskach pracy.

Poza zakresem akredytacji wykonujemy:

  • pomiary skuteczności wentylacji metodą bezpośrednią;

  • pomiary stężenia metali na stanowiskach pracy metodą CVASA i ICP-OES;

  • pomiary widma hałasu w celu doboru ochronników słuchu;

  • pomiary mikroklimatu zimnego na stanowiskach pracy.