Badania środowiska naturalnego

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

  • pobieranie próbek w zakresie powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, ścieków i wody przeznaczonej do spożycia;

  • oznaczanie w gazach odlotowych stężenia: tlenu, tlenku węgla, tlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, chlorowodoru, fenolu, 2-chlorofenolu, 2.4-dichlorofenolu,  4-chlorofenolu, 4-chloro-2-metylofenolu, sumy chlorofenoli, dimetyloaminy, n-butanolu, izopropanolu, benzenu, epoksyetanu, 1,2-epoksypropanu, formaldehydu, 1,2-dichloroetanu, chlorobenzenu, 1,2 dichlorobenzenu , 1,3 dichlorobenzenu , 1,4 dichlorobenzenu, etylobenzenu, m-ksylenu, p-ksylenu, o-ksylenu, kumenu, propylobenzenu, pseudokumenu, mezytylenu, toluenu, pentanu, heksanu, heptanu, oktanu, nonanu, dekanu, undekanu, tridekanu, heksadekanu, 1,2-dichloropropanu, metakrylanu: metylu, butylu, akrylanu etylu, akrylanu metylu, styrenu, akrylonitrylu, rtęci, kwasu siarkowego, izocyjanianów : MDI, TDI, chloru i pyłu, metale ciężkie: chrom, miedź, nikiel, kadm, ołów, antymon, arsen, kobalt, mangan, tal, wanad

  • oznaczanie w wodach i ściekach: ChZT-Cr (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), pH, chlorki, indeks fenolowy, zawiesina ogólna, substancje rozpuszczone, przewodność elektryczna właściwa, siarczany, azot Kjeldahla, jon amonowy,  azot azotynowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, ortofosforany, surfaktanty anionowe, surfaktanty niejonowe, AOX, BTEX, chlorowcoorganiczne insektydy i chlorobenzeny, metale: chrom, miedź, nikiel, kadm, ołów, cynk, rtęci, arsen, całkowity węgiel organiczny, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT), suma chlorofenoli, lotne chlorowcowe pochodne węglowodorów;

  • oznaczanie w wodach stężenia anionów i kationów: fluorki,  chlorki,  azotyny,  bromki, azotany, ortofosforany, siarczany, lit, sód, jon amonowy, potas, wapń i magnez (metoda chromatografii jonowej (IC);

  • oznaczanie w próbkach odpadów (wyciąg wodny) metali:  miedź,  ołów,  kadm,  chrom,  nikiel, molibden, cynk,  bar, rtęć oraz stężenia: całkowitego węgla organicznego, chlorków, siarczanów, fluorków.

Poza zakresem akredytacji wykonujemy:

  • pobieranie próbek w zakresie wód podziemnych;

  • oznaczanie amoniaku, wodorotlenku w gazach odlotowych;

  • oznaczanie związków organicznych na życzenie Klienta w powietrzu atmosferycznym, gazach odlotowych, w wodzie i ściekach metodą chromatografii gazowej.