Usługi

„LabAnalityka” Spółka z o.o. oferuje profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie:

Analizy fizyko-chemiczne

Analizy fizyko-chemiczne surowców, pólproduktów i wyrobów gotowych oraz kontrola procesów chemicznych.

czytaj więcej

Pomiary i badania środowiska naturalnego

srodowisko naturalne

Analizy wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, odpadów, pomiary emisji i imisji.

czytaj więcej

Pomiary i badania środowiska pracy

Analizy substancji szkodliwych, pomiary hałasu, oświetlenia, mikroklimatu i sprawności wentylacji.

czytaj więcej

Analizy fizyko – chemiczne substancji chemicznych i kontrola procesów chemicznych

Wykonujemy kompleksowe badania substancji chemicznych (surowców, półproduktów i wyrobów gotowych):

 • na zawartość głównego składnika i/lub substancji aktywnej

 • określamy jakościowo i ilościowo dodatki oraz zanieczyszczenia substancji chemicznej

 • określmy właściwości fizyczne substancji (m.in. temperatura zapłonu, temperatura wrzenia, temperatura krystalizacji, lepkość, gęstość)

 • badania aplikacyjne związane z REACH

 • badania wg wymagań farmakopealnych

Prowadzimy kontrolę procesów technologicznych poprzez analizy próbek pobranych na różnych etapach produkcji.

Analizujemy następujące matryce:

 • kwasy i zasady

 • środki powierzchniowo-czynne

 • środki ochrony roślin

 • komponenty do tworzyw sztucznych
 • substancje gazowe

 • związki organiczne: alifatyczne i aromatyczne.

Wykonując swoją działalność bazujemy na Polskich Normach, normach międzynarodowych ISO, normach amerykańskich ASTM i własnych udokumentowanych metodach badawczych.

Wyżej wymienione analizy i badania realizujemy z wykorzystaniem następujących technik analitycznych:

 • chromatografia gazowa (GC), cieczowa (HPLC), jonowa (IC), cienkowarstwowa (TLC)

 • spektrometria UV-VIS
 • spektrometria podczerwieni (IR), spektrometria bliskiej podczerwieni (NIR)

 • atomowa spektrometria emisyjna (ICP-OES)

 • atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS)

 • fotometria płomieniowa (Na+, K+)

 • analiza elementarna (TOC, Hg)

 • metody elektrochemiczne: potencjometria, konduktometria

 • różnorodne metody miareczkowe

Pomiary i badania środowiska naturalnego

Pomiarami i badaniami środowiska naturalnego zajmuje się Laboratorium Badań Środowiska

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

 • pobieranie próbek:

  • powietrza atmosferycznego
  • gazów odlotowych
  • ścieków
  • wody przeznaczonej do spożycia
 • pomiary emisji i oznaczanie w gazach odlotowych stężenia:

  • gazów spalinowych metodą elektrochemiczną, NDIR, chemiluminescencyjną, paramagnetyczną i elektrochemiczną
  • pyłu
  • chlorowodoru
  • rtęci
  • wybranych metali ciężkich
  • fenolu, chlorofenoli
  • benzenu, chlorobenzenów
  • MDI i TDI
  • styrenu i akrylonitrylu
  • dimetyloaminy
  • n-butanolu, izopropanolu
  • tlenku etylenu i propylenu
  • formaldehydu
  • glikolu etylenowego
  • wybranych węglowodorów aromatycznych i alifatycznych
 • oznaczanie w wodach i ściekach:

  • ChZT, TOC, BZT5
  • pH
  • chlorków
  • indeksu fenolowego, chlorofenoli
  • zawiesiny ogólnej
  • substancji rozpuszczonych
  • przewodności elektrycznej właściwej
  • siarczanów
  • form azotu
  • fosforu ogólnego, ortofosforanów
  • surfaktantów anionowych i niejonowych
  • AOX, BTEX
  • chloroformu i jego pochodne
  • wybranych insektycydów
  • benzenu, chlorobenzenów
  • wybranych metali
  • wybranych anionów i kationów, metodą chromatografii jonowej
 • oznaczanie w próbkach odpadów (wyciąg wodny):

  • suchej masy
  • wybranych metali
  • TOC
  • chlorków, siarczanów, fluorków

Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji nr AB 935, dostępnym na stronie pca.gov.pl

Zakres akredytacji

więcej
więcej

Dodatkowo na rzecz Grupy kapitałowej PCC Rokita wykonujemy:

 • pobieranie próbek w zakresie wód podziemnych

 • oznaczanie związków organicznych na życzenie Klienta w powietrzu atmosferycznym, gazach odlotowych, w wodzie i ściekach, metodą chromatografii gazowej

 • badania mikrobiologiczne

Pomiary i badania na stanowiskach pracy

Pomiarami i badaniami na stanowiskach pracy zajmuje się Laboratorium Badań Środowiska

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

 • pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego:

  • pyłów przemysłowych
  • substancji organicznych i nieorganicznych
  • metali i ich związków
 • oznaczenia stężenia substancji chemicznych na stanowiskach pracy:

  • pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia
  • chlorowodoru
  • żelaza, manganu, rtęci
  • benzenu, chlorobenzenu
  • tlenku etylenu i propylenu
  • 2-butanonu, acetonu, etanolu, octanu etylu,
  • styrenu, akrylonitrylu
  • MDI, TDI
  • amoniaku
  • kwasu siarkowego (VI)
  • chloru,
  • tlenku węgla
  • tlenków azotu
  • toluenu
  • kwasu octowego i chlorooctowego
  • pentanu
  • fenolu, 4-chlorofenolu
 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy

 • pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

 • pomiary mikroklimatu gorącego i umiarkowanego na stanowiskach pracy

Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji nr AB 935, dostępnym na stronie pca.gov.pl

Zakres akredytacji

więcej
więcej

Dodatkowo na rzecz Grupy kapitałowej PCC Rokita wykonujemy:

 • pomiary skuteczności wentylacji metodą bezpośrednią

 • pomiary stężenia metali na stanowiskach pracy metodą CVASA i ICP-OES

 • pomiary widma hałasu w celu doboru ochronników słuchu

 • pomiary mikroklimatu zimnego na stanowiskach pracy