Struktura

„LabAnalityka” Sp. z o.o. składa się z czterech laboratoriów i archiwum:

Zarząd

Na czele „LabAnalityka” Sp. z o.o. stoi dwuosobowy Zarząd Spółki, który tworzy Prezes Zarządu (Dyrektor Generalny) oraz Członek Zarządu (Dyrektor ds Badawczych).

Zarząd sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności, reprezentuje Spółkę przy podpisywaniu umów i kontraktów, tworzy wewnętrzne akty normatywne. Spełnia naczelną rolę w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania wdrożonych w Spółce oraz stanowi wsparcie merytoryczne dla Kierownictwa poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Prace Zarządu wspiera Biuro Zarządu.

Laboratorium Centralne

Struktura Laboratorium:

 • Pracownia Klasyczna

 • Pracownia Instrumentalna

Zakres działalności jednostki:

 • Kontrola jakości surowców i wyrobów gotowych PCC Rokita SA, PCC Exol SA i ADAMA Manufacturing Poland SA

 • Analiza procesów międzyoperacyjnych dla kompleksów PCC Rokita SA, dla Spółki  PCC Exol SA oraz ADAMA Manufacturing Poland SA

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych

 • Współudział w pracach badawczo-rozwojowych

W Laboratorium badane są m.in.:

 • Bazowe i specjalistyczne substancje będące surowcami i półproduktami chemicznymi

 • Środki powierzchniowo czynne

 • Substancje stosowane do produkcji klejów, uszczelniaczy i elastomerów

 • Poliole, poliestry stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych

 • Przeciwutleniacze stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych

 • Plastyfikatory i uniepalniacze

 • Środki ochrony roślin

Główne techniki badawcze stosowane w Laboratorium:

 • Analiza miareczkowa z detekcją wizualną

 • Analiza wagowa

 • Potencjometria

 • Kulometria

 • Chromatografia gazowa (GC-FID; GC-ECD)

 • Chromatografia cieczowa (HPLC-UV; HPLC-RI; HPLC-ELSD)

 • Chromatografia jonowa

 • Spektroskopia (spektrofotometria UV-VIS, spektrometria ICP-OES, spektrometria FT-IR, fotometria płomieniowa)

 • Pomiary właściwości fizycznych (gęstość; refrakcja; temperatura krzepnięcia, topnienia, wrzenia, temperatura zapłonu)

Laboratorium Południe

Struktura Laboratorium:

 • Pracownia Instrumentalna

 • Pracownia Klasyczna I – Elektroliza

 • Pracownia Klasyczna II – Rokopole

 • Pracownia Klasyczna III – Poliestry, Tlenek propylenu, Prepolimery

Zakres działalności jednostki:

 • Kontrola jakości surowców i wyrobów gotowych PCC Rokita SA (Kompleks Chloru, Kompleks Polioli) oraz PCC PU

 • Analiza procesów międzyoperacyjnych dla PCC Rokita SA (Kompleks Chloru, Kompleks Polioli) oraz PCC PU

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych

 • Współudział w pracach badawczo-rozwojowych

W Laboratorium badane są m.in.:

 • Ług sodowy, soda kaustyczna, kwas solny, kwas siarkowy, podchloryn sodu, solanki, chlor, wodór

 • Poliole, prepolimery, poliestry

 • Tlenek propylenu, tlenek etylenu

Główne techniki badawcze stosowane w Laboratorium:

 • Chromatografia gazowa GC

 • Chromatografia jonowa IC

 • Spektrometria ICP

 • TOC

 • Spektrofotometria UV-VIS

 • Spektrometria FT-NIR

 • Fotometria płomieniowa

 • Konduktometria

 • Potencjometria

 • Miareczkowanie klasyczne

 • Analiza wagowa

 • Analiza gazowa (Orsat)

 • Barwa – skale

 • Destylacja

 • Pomiary fizyczne (gęstość, lepkość, refrakcja)

 • Testy aplikacyjne (test spieniania polioli, test reaktywności poliestrów)

Laboratorium Północ

Struktura Laboratorium:

 • Pracownia Siarczanowanych
 • Pracownia Środków Ochrony Roślin

Zakres działalności jednostki:

 • Kontrola jakości wyrobów gotowych PCC Exol SA, PCC Rokita SA
 • Analiza procesów międzyoperacyjnych dla PCC Exol SA, ADAMA Manufacturing Poland SA
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych

 • Współudział w pracach badawczo-rozwojowych

W Laboratorium badane są m.in.:

 • Środki ochrony roślin
 • Specjalistyczne substancje będące surowcami i półproduktami chemicznymi

 • Środki powierzchniowo czynne

 • Substancje stosowane do produkcji gaśnic

 • Substancje stosowane do garbarstwa skór

 • Substancje stosowane jako środki flotacyjne w górnictwie

Główne techniki badawcze stosowane w Laboratorium:

 • Analiza miareczkowa z detekcją wizualną
 • Analiza wagowa

 • Potencjometria
 • Chromatografia gazowa (GC-FID)

 • Chromatografia cieczowa (HPLC-UV; HPLC-RI)

 • Spektrofotometria UV-VIS

 • Pomiary właściwości fizycznych (gęstość; temperatura krystalizacji, płynięcia w zakresie niskich temperatur od 0 do – 40°C)

Laboratorium Badań Środowiska

Laboratorium Badań Środowiska specjalizuje się w badaniach środowiska naturalnego oraz środowiska pracy. Jednostka posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 935 od 2008 roku. Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Struktura Laboratorium:

 • Pracownia Ogólno-chemiczna

 • Pracownia Chromatografii

 • Pracownia Spektrometrii

 • Pracownia Pomiarów Emisji

 • Pracownia Mikrobiologii

Zakres działalności jednostki:

 • Pobieranie próbek gazów odlotowych, powietrza, ścieków oraz wody

 • Badania chemicznych oraz fizycznych właściwości gazów odlotowych, powietrza, ścieków, wody i odpadów

 • Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe, czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, oświetlenie, mikroklimat, hałas

 • Kontrola wewnętrzna procesów produkcyjnych na rzecz Grupy Kapitałowej PCC Rokita

 • Pomiary badawcze dla Grupy Kapitałowej PCC Rokita

 • Pomiary sprawności urządzeń oczyszczających gazy odlotowe

 • Pomiary wentylacji

W Laboratorium badane są m.in.:

 • Wody i ścieki przemysłowe

 • Wody powierzchniowe i głębinowe

 • Wody przeznaczone do spożycia przez ludzi

 • Ścieki komunalne

 • Odpady (wyciągi wodne)

 • Próbki powietrza pobrane na stanowiskach pracy

 • Próbki gazów odlotowych pobrane w pomiarach emisji i imisji

Główne techniki badawcze stosowane w Laboratorium:

 • Metoda miareczkowa

 • Metoda wagowa

 • Metoda elektrochemiczna

 • Metoda grawimetryczna

 • Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją kulometryczną

 • Metoda utleniania w warunkach nadkrytycznych wody

 • Spektrofotometria UV-VIS

 • Spektrometria emisyjna (ICP-OES; Hg-ICP-OES)

 • Spektrometria absorpcyjna (AAS, CVAAS)

 • Chromatografia jonowa (IC)

 • Chromatografia gazowa (GC-FID; GC-ECD)

 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

 • Spektrometria w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)

Archiwum Centralne

Struktura Archiwum:

 • Zespół Archiwum
 • Zespół Laborantów-próbkarzy

Zakres działalności jednostki:

 • Pobieranie próbek wyrobów i surowców na potrzeby badań laboratoryjnych

 • Zarządzanie próbkami podlegającymi archiwizacji po wykonanych badaniach w laboratoriach Spółki

 • Utylizacja próbek po terminie archiwizacji

 • Udostępnianie próbek archiwalnych dla Klienta, na potrzeby laboratoriów lub działów R&D

W Archiwum magazynowane są m.in.:

 • Próbki wyrobów gotowych

 • Próbki surowców

 • Próbki inne (na życzenie Klienta)

Próbki wyrobów i surowców pobierane są z:

 • Autocystern

 • Cystern kolejowych

 • Pojemników i beczek