Struktura

„LabAnalityka” Sp. z o.o. składa się z czterech laboratoriów i archiwum:

Zarząd

Zarząd Spółki reprezentuje Prezes Zarządu (Dyrektor Generalny), wspierany przez Biuro Zarządu.
Zarząd sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności, reprezentuje Spółkę przy podpisywaniu umów i kontraktów, tworzy wewnętrzne akty normatywne. Spełnia naczelną rolę w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania wdrożonych w Spółce oraz stanowi wsparcie merytoryczne dla Kierownictwa poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Laboratorium Centralne

Struktura Laboratorium:

 • Pracownia Klasyczna

 • Pracownia Instrumentalna

Zakres działalności jednostki:

 • Kontrola jakości surowców i wyrobów gotowych PCC Rokita SA, PCC Exol SA i ADAMA Manufacturing Poland SA

 • Analiza procesów międzyoperacyjnych dla kompleksów PCC Rokita SA, dla Spółki  PCC Exol SA oraz ADAMA Manufacturing Poland SA

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych

 • Współudział w pracach badawczo-rozwojowych

W Laboratorium badane są m.in.:

 • Bazowe i specjalistyczne substancje będące surowcami i półproduktami chemicznymi

 • Środki powierzchniowo czynne

 • Substancje stosowane do produkcji klejów, uszczelniaczy i elastomerów

 • Poliole, poliestry stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych

 • Przeciwutleniacze stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych

 • Plastyfikatory i uniepalniacze

 • Środki ochrony roślin

Główne techniki badawcze stosowane w Laboratorium:

 • Analiza miareczkowa z detekcją wizualną

 • Analiza wagowa

 • Potencjometria

 • Kulometria

 • Chromatografia gazowa (GC-FID; GC-ECD)

 • Chromatografia cieczowa (HPLC-UV; HPLC-RI; HPLC-ELSD)

 • Chromatografia jonowa

 • Spektroskopia (spektrofotometria UV-VIS, spektrometria ICP-OES, spektrometria FT-IR, fotometria płomieniowa)

 • Pomiary właściwości fizycznych (gęstość; refrakcja; temperatura krzepnięcia, topnienia, wrzenia, temperatura zapłonu)

Laboratorium Południe

Struktura Laboratorium:

 • Pracownia Instrumentalna

 • Pracownia Klasyczna I – Elektroliza

 • Pracownia Klasyczna II – Rokopole

 • Pracownia Klasyczna III – Poliestry, Tlenek propylenu, Prepolimery

Zakres działalności jednostki:

 • Kontrola jakości surowców i wyrobów gotowych PCC Rokita SA (Kompleks Chloru, Kompleks Polioli) oraz PCC PU

 • Analiza procesów międzyoperacyjnych dla PCC Rokita SA (Kompleks Chloru, Kompleks Polioli) oraz PCC PU

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych

 • Współudział w pracach badawczo-rozwojowych

W Laboratorium badane są m.in.:

 • Ług sodowy, soda kaustyczna, kwas solny, kwas siarkowy, podchloryn sodu, solanki, chlor, wodór

 • Poliole, prepolimery, poliestry

 • Tlenek propylenu, tlenek etylenu

Główne techniki badawcze stosowane w Laboratorium:

 • Chromatografia gazowa GC

 • Chromatografia jonowa IC

 • Spektrometria ICP

 • TOC

 • Spektrofotometria UV-VIS

 • Spektrometria FT-NIR

 • Fotometria płomieniowa

 • Konduktometria

 • Potencjometria

 • Miareczkowanie klasyczne

 • Analiza wagowa

 • Analiza gazowa (Orsat)

 • Barwa – skale

 • Destylacja

 • Pomiary fizyczne (gęstość, lepkość, refrakcja)

 • Testy aplikacyjne (test spieniania polioli, test reaktywności poliestrów)

Laboratorium Północ

Struktura Laboratorium:

 • Pracownia Siarczanowanych
 • Pracownia Środków Ochrony Roślin

Zakres działalności jednostki:

 • Kontrola jakości wyrobów gotowych PCC Exol SA, PCC Rokita SA
 • Analiza procesów międzyoperacyjnych dla PCC Exol SA, ADAMA Manufacturing Poland SA
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych

 • Współudział w pracach badawczo-rozwojowych

W Laboratorium badane są m.in.:

 • Środki ochrony roślin
 • Specjalistyczne substancje będące surowcami i półproduktami chemicznymi

 • Środki powierzchniowo czynne

 • Substancje stosowane do produkcji gaśnic

 • Substancje stosowane do garbarstwa skór

 • Substancje stosowane jako środki flotacyjne w górnictwie

Główne techniki badawcze stosowane w Laboratorium:

 • Analiza miareczkowa z detekcją wizualną
 • Analiza wagowa

 • Potencjometria
 • Chromatografia gazowa (GC-FID)

 • Chromatografia cieczowa (HPLC-UV; HPLC-RI)

 • Spektrofotometria UV-VIS

 • Pomiary właściwości fizycznych (gęstość; temperatura krystalizacji, płynięcia w zakresie niskich temperatur od 0 do – 40°C)

Laboratorium Badań Środowiska

Laboratorium Badań Środowiska specjalizuje się w badaniach środowiska naturalnego oraz środowiska pracy. Jednostka posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 935 od 2008 roku. Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Struktura Laboratorium:

 • Pracownia Ogólno-chemiczna

 • Pracownia Chromatografii

 • Pracownia Spektrometrii

 • Pracownia Pomiarów Emisji

 • Pracownia Mikrobiologii

Zakres działalności jednostki:

 • Pobieranie próbek gazów odlotowych, powietrza, ścieków oraz wody

 • Badania chemicznych oraz fizycznych właściwości gazów odlotowych, powietrza, ścieków, wody i odpadów

 • Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe, czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, oświetlenie, mikroklimat, hałas

 • Kontrola wewnętrzna procesów produkcyjnych na rzecz Grupy Kapitałowej PCC Rokita

 • Pomiary badawcze dla Grupy Kapitałowej PCC Rokita

 • Pomiary sprawności urządzeń oczyszczających gazy odlotowe

 • Pomiary wentylacji

W Laboratorium badane są m.in.:

 • Wody i ścieki przemysłowe

 • Wody powierzchniowe i głębinowe

 • Wody przeznaczone do spożycia przez ludzi

 • Ścieki komunalne

 • Odpady (wyciągi wodne)

 • Próbki powietrza pobrane na stanowiskach pracy

 • Próbki gazów odlotowych pobrane w pomiarach emisji i imisji

Główne techniki badawcze stosowane w Laboratorium:

 • Metoda miareczkowa

 • Metoda wagowa

 • Metoda elektrochemiczna

 • Metoda grawimetryczna

 • Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją kulometryczną

 • Metoda utleniania w warunkach nadkrytycznych wody

 • Spektrofotometria UV-VIS

 • Spektrometria emisyjna (ICP-OES; Hg-ICP-OES)

 • Spektrometria absorpcyjna (AAS, CVAAS)

 • Chromatografia jonowa (IC)

 • Chromatografia gazowa (GC-FID; GC-ECD)

 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

 • Spektrometria w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)

Archiwum Centralne

Struktura Archiwum:

 • Zespół Archiwum
 • Zespół Laborantów-próbkarzy

Zakres działalności jednostki:

 • Pobieranie próbek wyrobów i surowców na potrzeby badań laboratoryjnych

 • Zarządzanie próbkami podlegającymi archiwizacji po wykonanych badaniach w laboratoriach Spółki

 • Utylizacja próbek po terminie archiwizacji

 • Udostępnianie próbek archiwalnych dla Klienta, na potrzeby laboratoriów lub działów R&D

W Archiwum magazynowane są m.in.:

 • Próbki wyrobów gotowych

 • Próbki surowców

 • Próbki inne (na życzenie Klienta)

Próbki wyrobów i surowców pobierane są z:

 • Autocystern

 • Cystern kolejowych

 • Pojemników i beczek